10 posturi la Centrul Şcolar de Educaţie Induzivă „Sfânta Filofteia“, din Ştefăneşti

Centrul Şcolar de Educaţie Induzivă „Sfânta Filofteia“, din Ştefăneşti, judeţul Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

I. 2 posturi de instructor de educaţie extraşcolară I M – posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior, şcoală postliceală în specialitate ori a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia ori a altui liceu şi absolvirea cursurilor speciale pentru obţinerea certificatului de calificare profesională pentru această funcţie;
vechime în muncă: minimum 2 ani.

II. 2 posturi îngrijitor I. G/M – posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor: generale/medii,
vechime în muncă: minimum 2 ani.

III. 4 posturi infirmieră 1, G/M – posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată.
nivelul studiilor: generale/medii;
vechime în muncă: minimum 2 ani.

IV. 1 post muncitor calificat I, M (muncitor întreţinere) – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
absolvent şcoală profesională/liceu cu cel puţin una din calificările: lăcătuş mecanic, tâmplar, electrician, zugrav-vopsitor;
vechime în muncă: minimum 5 (cinci) ani.

V. 1 post asistent medical I, PL – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
absolvent de liceu sanitar sau echivalent sau absolvent de şcoală samtară postliceală sau absolvent de studii superioare în specialitate
specialitatea: asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie;
vechime în muncă: minimum 5 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iulie 2017, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 03 august 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia”, din Ştefaneşti. Str. Cavalerului nr. 1B, telefon 0248.211.663.

You may also like

0 comments

By