Spitalul Curtea de Argeş scoate la concurs postul de director financiar contabil

Spitalul Municipal Curtea de Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de director financiar contabil.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: superioare, sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalenta în profil economic,
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: cel puţin 5 ani;
 • vechime în funcţie de conducere: cel puţin 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • test grilă/ lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului: data de 30.10.2017. ora 10.00 la sediul instituţiei:
 • susţinerea proiectului / lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului: data de 02.11.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei;
 • interviul de selecţie: data de 02.11.2017, ora 12.30, la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului (06.10.2017). Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Curtea de Argeş, str. Cuza Vodă nr. 6-8, Județul Argeș, telefon: 0248/722.150, e-mail: secretariat@smca.ro.

You may also like

0 comments

By