Au mai rămas 4 zile pentru înscrieri: 14 posturi la Spitalul Municipal Curtea de Argeș

Spitalul Municipal Curtea de Argeş, județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 1 post asistent medical – postliceală – Secţie Medicină Internă;
 • 1 post asistent medical principal – postliceală – Secţie Medicină Internă;
 • 1 post asistent medical postliceală – debutant – Secţie Medicină Internă;
 • 1 post asistent medical postliceală – debutant – Secţia Pediatrie;
 • 1 post asistent medical postliceală – Cabinet Endocrinologie;
 • 1 post asistent medical de laborator postliceală – debutant – Laborator Analize Medicale;
 • 1 post registrator medical debutant – Fişier Adulţi;
 • 3 posturi infirmiere debutant – Secţia Medicină Internă;
 • 1 post infirmieră debutant – Secţia Pediatrie;
 • 1 post îngrijitor curăţenie – Secţia Medicină Internă vechime necondiţionat;
 • 1 post muncitor necalificat – Bucătărie – vechime necondiţionat;
 • 1 post economist debutant – Achiziţii Publice şi Contractare – vechime necondiţionat

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical principal postliceală:
  • nivelul studiilor: diplomă şcoala postliceală sanitară/certifîcat confirmare în grad profesional;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 3 ani ca asistent medical.
 • asistenţi medicali postliceală sanitară:
  • nivelul studiilor – diplomă şcoală postliceală sanitară;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupăm postului – 6 luni de asistent medical.
 • registrator medical:
  • nivelul studiilor: studii medii şi certificat calificare operator introducere prelucrare şi validare date.
 • infirmieri:
  • nivelul studiilor generale/medii;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea M.S.- Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare.
 • economist debutant:
  • nivelul studiilor – superioare;
  • diplomă de licenţă/certificat sau adeverinţă pentru absolvirea cursurilor de expert achiziţii publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 aprilie 2018, ora 08.30: proba scrisă;
 • 30 aprilie 2018, ora 09.00: proba practică/proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Curtea de Argeș, Str. Cuza Vodă nr. 6 – 8, judeţul Argeş, e-mail secretariat@smca.ro, telefon 0248/722.150, interior 2140.

You may also like

0 comments

By