DGASPC Argeș angajează psiholog practicant, logoped principal și psiholog specialist

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

1.Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele – psiholog practicant S – 1 post
2.Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Piteşti – logoped principal S – 1 post
3.Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Sf Constantin și Elena Pitești -psiholog specialist S – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru postul de psiholog practicant S:
  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie,
  candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România şi să aibă atestat în specialitatea “psihologie clinică”,
  Vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: 1 an.
 • Pentru postul de logoped principal:
  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau în domeniul “ştiinţe ale educaţiei”, specializarea psihopedagogie specială,
  candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România şi să aibă atestat în specialitatea “psihopedagogie specială”,
  Vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: 4 ani.
 • Pentru postul de psiholog specialist S :
  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie,
  candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România şi să aibă atestat în specialitatea “psihologie clinică”,
  Vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: 4 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iunie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 iunie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Piteşti, Calea Drăgăşani nr. 8, etaj 1, telefon: 0248/271.131, interior 18.

 

DETALII SUPLIMENTARE

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs în data 19.06.2018, ora 1000 – proba scrisă, interviul având loc într-un termen de maximum 4 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise, data fiind comunicată odată cu rezultatele probei scrise, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale temporar vacante :

Funcţii contractuale de execuţie :

1.Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele – psiholog practicant S – 1 post

2.Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Piteşti – logoped principal S – 1 post

3.Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Sf Constantin și Elena Pitești -psiholog specialist S – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor scoase la concurs :

1. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele :

Pentru postul de psiholog practicant S – 1 post

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie

– candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România şi să aibă atestat în specialitatea “psihologie clinică”

Vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: 1 an

BIBLIOGRAFIE :

1.Psihologie generală, Andrei Cosmovici, Editura Polirom , Iaşi 1996

2.Psihologia dezvoltării umane, Ana Muntean, Editura Polirom , Iaşi 2009, Ediţia a 3-a rev.

3.Psihologia Vârstelor, Tinca Creţu, Editura Polirom , Iaşi 2009

4.Legea nr. 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.H.G.268/2007-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

6.Ordinul 67 / 2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

Tematică

 • Principii ale investigaţiei psihologice

 • Metodele psihologiei

 • Particularităţile fizice şi psihice ale tânărului, adultului şi batrânului

 • Îmbătrânirea

 • Legislaţia în domeniul asistenţei sociale

2.Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Piteşti – logoped principal S – 1 post:

Pentru postul de logoped principal :

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau în domeniul “ştiinţe ale educaţiei”, specializarea psihopedagogie specială

– candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România şi să aibă atestat în specialitatea “psihopedagogie specială”

Vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: 4 ani

BIBLIOGRAFIE :

1. Psihologia varstelor – Emil Verza ( Editura Prohumanitate, Bucuresti, 2000 );

2. Legea nr. 272/2004 modificata si completata prin 275 / 2013 – privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

3. H.G.nr.797/2017 (republicata) – privind atributiile si Regulamentul – cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociale si Protectia Copilului;

4. H.G. nr.867/2015 – pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai;

5. Ordin nr. 288/ 2006 – al Secretarului de Stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;

6. Ordin nr. 27/2004 – al Secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati ;

7.Ordin nr. 25/2004 – al Secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru Centrele de Zi pentru copii cu dizabilităţi ;

Tematica de concurs :

1. Perioada preşcolară din Psihologia Vârstelor- Emil Verza ( Editura Prohumanitate, Bucuresti, 2000 )

2. Perioada pubertăţii din Psihologia Vârstelor – Emil Verza ( Editura Prohumanitate, Bucuresti, 2000 )

3. Legislaţia specifică din bibliografie;

3. Complexul de Servicii Comunitarea pentru Copilul în Dificultate Sf.C-tin și Elena Pitești :

Pentru postul de psiholog specialist S :

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie

– candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România şi să aibă atestat în specialitatea “psihologie clinică”

Vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs: 4 ani

BIBLIOGRAFIE :

1. Psihologie generală – Andrei Cosmovici ( Editura Polirom, Iaşi 1996);

2. Psihologia vârstelor – Emil Verza ( Editura Hyperion XXI, Bucureşti 1993);

3. Legea nr. 272/2004 (actualizata) – privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

4. Legea nr.213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

5. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

6. H.G. nr. 867 /2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

7. H.G. nr. 797/2017 (actualizata) – privind atributiile si Regulamentul – cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociale si Protectia Copilului;

8. Ordin nr. 24/2004 – al Secretarului de Stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

Tematica

1 Perioada prescolară, perioada pubertățtii și perioada adolescenței -Psihologia vârstelor.-

Emil Verza. ( Editura Hyperion XXI, Bucureşti 1993)

2. Procesele psihice generale.-Psihologie generala-Andrei Cosmovici.( Editura Polirom, Iaşi 1996)

3. Legislatia specifica din bibliografie.

Dispoziţii generale privind concursul de recrutare :

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autoritătii sau institutiei publice organizatoare;

b.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publică;

d.carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e.cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;

f.adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g.curriculum vitae.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul instituţiei situat în Mun. Piteşti, Calea Drăgăşani, nr.8, et.1 în data de 19.06.2018 ora 1000 – proba scrisă şi interviul având loc într-un termen de maximum 4 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise, data şi ora fiind comunicate odată cu rezultatele probei scrise .

Dosarele de concurs se depun la secretariatul instituţiei din Piteşti, Calea Drăgăşani, nr.8, etaj 1, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunţului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Data limită de depunere a dosarului de concurs: 07.06.2018

Termenul limită de afişare a selecţiei dosarelor de concurs: 08.06.2018

Termenul de depunere a contestaţiei la selecţia dosarelor de concurs: 11.06.2018

Termenul de soluţionare a contestaţiei la selecţia dosarelor de concurs: 12.06.2018

Proba scrisă va avea loc în data de 19.06.2018 ora 1000

Rezultatul probei scrisă se afişează în data de 20.06.2018 ora 1600

Termenul de depunere a contestaţiilor la proba scrisă 21.06.2017 1600

Termenul limită de soluţionare a contestaţiilor: 22.06.2018 ora 1400

Interviul pentru candidaţii care au promovat proba scrisă va avea loc în data de

25.06.2018 ora 0900

Rezultatul interviului se afişează la data de 26.06.2018 ora 1000

Termenul de depunere a contestaţiei la interviu : 27.06.2018 ora 1000

Termenul de soluţionare a contestaţiei la interviu : 28.06.2017 ora 1000

Afişarea raport final : 28.06.2018 ora 1100

Persoane de contact –Ion Ligia –inspector superior la Serviciul Resurse Umane, tel 0248/271131, int. 18.

You may also like

0 comments

By