Spitalul Municipal Câmpulung scoate la concurs postul de director medical

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Câmpulung, cu sediul în: municipiul Câmpulung,  strada Dr. Costea, nr. 8, judeţul Argeş, organizează concurs/ examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

– 1 post de director medical

  La concurs/ examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale de participare la concurs:

  1. a) au domiciliul stabil în România;
    b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice  de participare la concurs:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei  de Director medical se va organiza în data de 15.10.2018 ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 18.10.2018  ora 10.00  – susţinerea orala a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecţie, la sediul administrativ al Spitalulul Municipal Campulung.

Data limită până la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 05.10.2018 , ora 15.00 la sediul institutiei.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la avizierul Spitalului  Municipal Campulung si pe pagina de internet a unitatii sanitare .

  Date contact:  Matei Elisabeta, tel.: 0248510100, int.101, între  orele 8,00 – 16,00. 

 

You may also like

0 comments

By