Regulament pentru acordarea burselor sociale în anul școlar/universitar 2018-2019

Art. 1. Conform Obiectivelor strategice de dezvoltare ale judeţului Argeş în perioada 2017- 2020, Consiliul Judeţean Argeş doreste sa sprijine accesul la educaţie şi să reducă abandonul şcolar pentru elevii cu venituri reduse. In vederea indeplinirii acestui obiectiv, Consiliul Judeţean
Argeş stimulează elevii (clasele V-XII)/studentii, din şcolile, liceele si universităţile din judeţ, prin derularea unui program de burse sociale.
Art.2. Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
Art.3. Bursele sociale se acordă elevilor, / studentilor cu domiciliul în judetul Argeş, înmatriculaţi în clasele V-XII şi in învăţământul universitar, la cursurile de zi ale anului şcolar curent, într-o unitate de învăţământ de pe raza judetului Argeş.
Art.4. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie. Cuantumul unei burse acordate este de 200 lei/lunar.
Art.5. Pentru anul şcolar/universitar, 2018/2019 numărul de burse sociale va fi stabilit prin HCJ Argeş şi se vor acorda beneficiarilor care întrunesc condiţiile art.6.1., şi art.6.2. În cazul unui număr mai mare de solicitări care întrunesc condiţiile cumulative, departajarea se va face în funcţie de media cu care a absolvit anul şcolar/universitar, în ordine descrescătoare.

CAPITOLUL II – Criterii generale de acordare a burselor
Art.6. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi / studenţi înscriși la cursuri de zi în anul şcolar curent, într-o unitate de învăţământ de pe raza judetului Argeş:
6.1. Elevi din ciclul gimnazial si liceal şi studenti proveniti din familii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) Nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie – respectiv 581 lei net;
b) Nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare  şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
c) Au promovat anul scolar anterior cu cel putin media 8,50 pentru elevi si 8,00 pentru studenti, si media 10 la purtare.
d) Nu absentează nemotivat peste 20 ore la diferite discipline de învăţământ – elevi.
e) Nu este eliminat de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile (în cazul elevilor), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitatilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC NR. 5079/2016.

6.2. Elevi / studenţi orfani sau care suferă de boli cronice care le limitează capacitatea de efort, presupun perioade de spitalizare frecvente/prelungite, vizite periodic la medic, cum ar fi: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie gravă, insuficienţa renala
cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau infestaţi cu virusul HIV sau boala SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor, etc, care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
a) Au promovat anul şcolar anterior;
b) Fac dovada certificatului medical eliberat de medicul specialist şi adeverinţei de la medicul de familie din care să rezulte că este înregistrat cu boli cronice;
c) Nu absenteaza nemotivat peste 20 ore la diferite discipline de invatamant- elevi.
d) Nu este eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile(în cazul elevilor), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC NR. 5079/2016.
e) Nu beneficiază sau nu au beneficiat de alte ajutoare financiare de la Consiliul Judeţean Argeş.

CAPITOLUL III – Acte necesare pentru obţinerea bursei judetene
Art. 7. Pentru obţinerea bursei judetene, elevii/studentii sau reprezentantii legali ai acestora depun la registratura instituţiei, în termenul stabilit de aceasta, o cerere tip însoţită de următoarele acte doveditoare privind dreptul de acordare a bursei sociale:
a) Copii dupa actele de identitate ale solicitantului si membrilor familiei (certificate de naştere pentru copiii minori, cartea de identitate pentru ceilalţi membri (dosar cartonat cu șină);
b) Adeverinţa de la instituţia de învăţământ, din care sa reiasă: media cu care a promovat elevul/studentul anul scolar 2017-2018, media la purtare, numarul de absente nemotivate, faptul ca elevul este înscris in anul scolar 2018-2019 la unitatea respectivă şi dacă beneficiază sau nu de altă bursă socială din partea şcolii. În cazul în care elevul/studentul a schimbat instituţia de învăţământ se vor prezenta adeverinte de la instituţiile corespunzatoare.
c) Ancheta sociala efectuată de Primaria în raza căruia solicitantul are domiciliul sau după caz, de catre DGASPC Arges sau compartimentul Protectie Socială din cadrul Consiliului Judeţean Argeş.
d) Copie dupa după sentinţa civilă, în cazul familiilor monoparentale, care au în întreţinere copii;
e) Adeverinţe de salariat ale părinţilor cu veniturile nete pe ultimele 12 luni;
f) In cazul în care parintele nu este salariat, declaraţie la Notariat ca nu a realizat niciun fel de venituri in ultimele 12 luni;
g) Adeverinţă eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice (ANAF) din raza teritorială de domiciliu, pentru toţi membrii familiei (persoane apte de muncă), privind alte venituri impozabile;

h) Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte Adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă.
i) Adeverinta de la primarie din care sa reiasă dacă familia primeşte ajutoare sociale (ce tip), terenuri şi bunuri deţinute în proprietate;
j) Copii dupa certificatele de deces, în cazul copiilor orfani;
k) Certificat medical eliberat de medicul specialist şi adeverinţa de la medicul de familie din care să rezulte că este înregistrat cu boli cronice, unde este cazul;
Art.8. . La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.
Art.9. Dacă soţii sunt despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că:
– nu au domiciliu comun;
– nu se gospodăresc împreună.
Art.10. Vârsta maximă a beneficiarului de bursă socială este de 26 ani.
Art.11. Dosarele incomplete se resping.
Art.12. Bursele sociale se plătesc lunar, pe perioada cursurilor şcolare/universitare: octombrie – iunie (inclusiv).
CAPITOLUL IV – Cazuri de Sistare a acordarii bursei:
Art.13. Bursa socială se sistează în următoarele situaţii:
a) Elevul absentează nemotivat peste 20 ore la diferite discipline de învăţământ, pentru ambele categorii de beneficiari.
b) Elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC NR. 5079/2016.
c) Elevul/studentul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.
d) Situaţia materială a elevului/studentului se schimbă şi nu se mai încadrează în limitele prevazute în cap. II, art. 6.1, litera a.
e) Pe parcurs se constată că au fost furnizate intenţionat date eronate cu privire la situaţia materială în dosarul prin care se solicită bursa.
Art. 14. Dreptul la bursă socială încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată de către comisia de evaluare, una din situaţiile prevazute la art.13.

CAPITOLUL IV – Dispoziții finale
Art.15. Dosarele privind acordarea burselor sociale se depun la Registratura instituţiei până la  data de 31 Octombrie 2018. Dosarele înregistrate ulterior acestei date sunt declarate respinse de drept.
Art.16. Elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la Registratura Consiliului Judetean Argeş, într-un dosar cartonat cu şină, cererea însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
Art. 17. Acordarea bursei sociale se face pe baza criteriilor prevăzute la Cap.II şi a documentelor prevăzute la Cap. III.
Art.18. Dosarele de bursă socială pot fi revizuite ori de câte ori intervin modificări privind situaţia şcolară/financiară a beneficiarilor.
Art.19. Elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanţii legali ai elevilor minori au obligaţia de a ridica bursele de la casieria Consiliului Judetean Argeş în baza actului de identitate. Sumele neridicate până cel târziu la începerea anului şcolar/universitar următor se
întorc la bugetul instituţiei.
Art.20. Prezentul Regulament a fost stabilit în baza Legii nr.1/2011 a Educaţiei naţionale, art.12 alin 1-2 şi 4, art.82, precum şi a HG nr.558/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la HG NR.445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi.

 

You may also like

0 comments

By