Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din Curtea de Argeș

Argeșenii care doresc să afle toate informațiile despre Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din Municipiul Curtea de Argeș trebuie să știe că toate datele sunt cuprinse în regulamentul de mai jos, publicat pe site-ul primariacurteadearges.ro

 

OBIECTUL REGULAMENTULUI

Art.l

 • Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii şi folosirii sunt cele situate în parcările de reşedinţă, amenajate de Primăria Municipiului Curtea de Argeş, în conformitate cu prevederile „Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice din Municipiul Curtea de Argeş” aprobat prin HCL nr. 58/2006 şi prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari.
  • În Municipiul Curtea de Argeş, distanţa de 30 de metri de la frontul imobilelor utilizate de locatari poate fi depăşită în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare a parcării.

 

DISPOZIŢll GENERALE

 

Art.2

(1) În parcările de reşedinţă se poate atribui câte un loc de parcare, în limita celor existente, pentru fiecare apartament al cărui proprietar/chiriaş îndeplineşte condiţiile din prezentul regulament. /Modificat prin HCL nr. 154/2018/

 (2) Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite/licitate numai după amenajarea, semnalizarea şi numerotarea acestora de către administratorul parcării de reşedinţă.

 

Art.3

(1) Parcarea autovehiculelor în parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Curtea de Argeş în Municipiul Curtea de Argeş este permisă, în intervalele orare prevăzute la art. 8, numai pe baza unui abonament valabil, eliberat de administratorul parcării, respectiv Primăria Municipiului Curtea de Argeş.

 • În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai deţinătorilor de autovehicule cu masa maxim autorizată sub 3,5 tone şi dimensiunile maxime 2000 mm (lăţime) x5000 mm (lungime).
  • Condiţiile pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Curtea de Argeş sunt următoarele:
 1. Să fie persoane fizice domiciliate/rezidente în imobilul arondat parcării de reşedinţă respective;
 2. Să deţină un autovehicul, având inspecţia tehnică periodică la zi, în proprietate sau în folosinţă; /Modificat prin HCL nr. 154/2018/
 3. Să nu aibă obligaţii de plată restante la bugetul local al municipiului Curtea de Argeş;
 4. Să nu deţină garaj sau copertină amplasate pe domeniul public.

 

Art.4

În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie publică. Preţul de pornire al licitaţiei îl reprezintă taxa de bază stabilită prin hotărâre a consiliului local. În cazul în care numărul de solicitări este mai mult decât dublu decât numărul de locuri disponibile, Comisia de atribuire/licitaţie poate decide renunţarea la procedura de atribuire, locurile de parcare rămânând la liber. /Modificat prin HCL nr. 154/2018/

 

Art.5

Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă.

 

Art.6

            Persoanele care nu se pot prezenta la procedura de atribuire/licitaţie pot mandata terţe persoane fizice sau juridice să le reprezinte. Procura de reprezentare nu trebuie să îmbrace forma autentică.

 

Art.7

În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatari persoane fizice din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora, sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament, cu condiţia achitării taxelor aferente.

 

Art.8

 • Abonamentele de reşedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare de luni până vineri, între orele 16:00 şi 7:00 ale zilei următoare şi de sâmbătă de la orele 7:00 până luni la orele 7:00. Abonamentele se vor elibera de Primăria Municipiului Curtea de Argeş, pe o perioadă de 5 ani.
 • Plata abonamentului se va face fracţionat pe fiecare an calendaristic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul în curs, la caseriile Primăriei Municipiului Curtea de Argeş.
 • În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de reşedinţă nu achită taxa aferentă în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare sau de la data de 31 martie a fiecărui an, va pierde locul de parcare atribuit, care va putea fi reatribuit altor solicitanţi.

 

TAXELE DE PARCARE

Art.9

(1)Taxa de parcare practicată în parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Curtea de Argeş este de 100 lei/an pentru locurile nelicitate şi în cuantumul rezultat conform licitaţiei pentru locurile licitate.

 • Cuantumul taxei de parcare poate fi actualizat periodic prin hotărâri ale consiliului local.

 

Art.10

 • În baza abonamentului de parcare încheiat în urma atribuirii locului de parcare, Serviciul Impozite şi Taxe Curtea de Argeş va emite decizii anuale de impunere pe perioada de valabilitate a abonamentului.
 • În caz de neachitare a obligaţiilor reprezentate de plata taxei de parcare, în vederea încasării acestor sume, Serviciul Impozite şi Taxe Curtea de Argeş va întreprinde măsuri de executare silită.
 • Taxele de parcare aferente locurilor de parcare din parcările de reşedinţă reprezintă obligaţii fiscale ale contribuabilului, acestora fiindu-le aplicabile prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
 • Neplata taxei de parcare în termenul prevăzut de prezentul Regulament, atrage plata de accesorii conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, aplicabile taxelor locale.
  • Deţinătorii de abonamente de parcare de reşedinţă a căror valabilitate expiră pot solicita în scris, cu maximum 60 zile înainte de încetarea valabilităţii abonamentului de parcare, menţinerea locului de parcare atribuit. În vederea reînnoirii abonamentului, solicitantul va depune documentele prevăzute al art. 12.

Art.11

 • În parcările de reşedinţă se atribuie în mod gratuit, locuri de parcare :
 1. persoanelor cu handicap, dacă solicită şi au nevoie de un loc de parcare;
 2. posesorilor de autovehicule: veterani de război, membrii AFDPR, beneficiari ai Legii 189/2000, numai în cazul în care atribuirea se face la taxa de bază; în caz de licitaţie, se achită taxa integrală licitată;
  • Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la alin. (1), persoanele în cauză trebuie să solicite şi să dovedească cu documente încadrarea în prevederile respective.
  • Administratorul parcării va menţiona gratuitatea pe acest tip de abonament.

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAŢIE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ

Art.12

           În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii vor depune la Asociaţia de proprietari/locatari din care fac parte, următoarele documente:

 1. Cerere, în care să specifice numărul locului de parcare solicitat;
 2. Documente privind domiciliul, respectiv: copie B.I./C.I. sau act de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând Asociaţiei de proprietari/locatari şi act de donaţie sau moştenire;
 3. Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau în folosinţă, inclusiv anexa ITP la zi;
 4. Contract de leasing (dacă este cazul);
 5. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);
 6. Dovada că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000 (dacă este cazul);

 

Art.13

Asociaţiile de proprietari/locatari vor comunica locatarilor din cadrul asociaţiei lista documentelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă, termenul limită până la care se vor depune, precum şi taxa de parcare aprobată de Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeş.

 

Art.14

După primirea documentelor, asociaţiile de proprietari/locatari le vor depune la Primăria Municipiului Curtea de Argeş, pe bază de tabele centralizatoare.

 

Art.15

(1)Asociaţiile de proprietari/locatari vor fi înştiinţate de către Primăria Municipiului Curtea de Argeş cu privire la data, ora şi locul desfăşurării procedurii de atribuire/licitaţie.

 • Odată cu depunerea tabelelor cu solicitanţii locurilor de parcare, asociaţia de proprietari/locatari va nominaliza un reprezentant care va face parte din Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, specificând numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon, precum şi înlocuitorul acestuia.
  • Asociaţia de proprietari/locatari va informa locatarii cu privire la data, ora şi locul în care se va desfăşura procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare.

 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAŢIE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ

Art.16

Comisia de atribuire/licitaţie va fi formată din 5 (cinci) persoane, după cum urmează:

-preşedintele, secretarul şi un membru al comisiei din partea Primăriei Municipiului Curtea de Argeş, desemnaţi prin dispoziţie de primar;

-un reprezentant al Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş,

-un reprezentant al asociaţiei de proprietari/locatari.

 

Art.17

Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi va întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să participe la procedura de atribuire/licitaţie, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

 

Art.18

 • Comisia de atribuire/licitaţie va stabili, pe baza planului de situaţie cu amplasarea parcajelor, numărul de locuri care urmează a fi atribuite/licitate.
 • Pentru parcările rezidenţiale care deservesc mai multe imobile/scări de bloc, fiecărui imobil/scară de bloc i se va aloca un număr de locuri de parcare proporţional cu numărul de apartamente din imobil/scară.
 • Procedura de atribuire a locurilor de parcare pentru parcările rezidenţiale de la punctul (2) se va desfăşura separat pentru fiecare imobil/scară de bloc, în aceeaşi zi.

 

Art.19

            Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza la data, ora şi locul anunţate. La procedura de atribuire/licitaţie vor fi prezenţi toţi membrii comisiei de atribuire/licitaţie precum şi solicitanţii sau reprezentanţii mandataţi ai acestora.

 

Art.20

 • Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa numărul de locuri din parcarea de reşedinţă şi numărul de solicitanţi admişi la procedură precum şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire/licitaţie.
  • Procedura de atribuire/licitaţie se va desfăşura respectându-se ordinea de priorităţi, astfel:
 1. persoanele care beneficiază de gratuitate, conform prezentului Regulament;
 2. persoanele domiciliate la adresa menţionată pentru atribuire, deţinătoare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu;

III. alte persoane fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, pentru locurile rămase libere după atribuirea către persoanele de la punctele I şi II.

 

Art.21

În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la taxa de bază pentru parcările de reşedinţă.

 

Art.22

În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă este mai mic decât numărul de solicitanţi, sau în cazul în care există mai multe solicitări pentru acelaşi loc de parcare, atribuirea locurilor se va face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte.

 

Art.23

Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire al licitaţiei de la care începe strigarea, respectiv taxa de bază pentru parcările de reşedinţă, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite prin prezentul Regulament.

 

Art.24

 • Saltul de supralicitare se stabileste la valoarea de 10 lei/salt.
  • Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care trebuie să respecte condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei.

 

Art.25

Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă. Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte, până la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile.

 

Art.26

După anunţarea de către preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor cărora li s-au atribuit locuri de parcare, se declară închisă procedura de atribuire/licitaţie, în urma căreia se întocmeşte procesul-verbal care se semnează de către membrii comisiei de atribuire/licitaţie.

 

Art.27

Procesul-verbal, împreună cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă, se arhivează la Primăria Municipiului Curtea de Argeş.

 • copie a procesului-verbal se poate transmite şi asociaţiei de proprietari/locatari la cerere.

 

Art. 28

Locurile de parcare rămase libere în urma licitaţiei vor rămâne cu caracter public. Acestea vor putea fi atribuite direct persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, pe principiul “primul venit, primul servit”. /Modificat prin HCL nr. 154/2018/

 

ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DE REŞEDINŢĂ

Art.29

Parcările de reşedinţă vor fi administrate de către Primăria Municipiului Curtea de Argeş prin Biroul Comercial şi de Administrare a Domeniului Public şi Privat (CADPP).

 

Art.30

(1)Abonamentele de parcare de reşedinţă se vor elibera de Primăria Municipiului Curtea de Argeş prin Biroul CADPP, după încheierea contractului.

(2) În situaţia în care după achitarea locului de parcare beneficiarul locului de parcare nu ridică abonamentul, Biroul CADPP i-l trimite beneficiarului prin poştă cu confirmare de primire. ”/Modificat prin HCL nr. 154/2018/

 

Art. 31

 • La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare de reşedinţă se pot elibera alte abonamente pentru o perioadă de încă 5 ani, cu condiţia achitării taxelor aferente locului de parcare în condiţiile prezentului Regulament.
 • În cazul în care titularul abonamentului de parcare de reşedinţă nu achită taxa aferentă în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia va pierde dreptul de utilizare a locului de parcare şi respectiv de prelungire a abonamentului iar locul va fi reatribuit altor solicitanţi.
 • În cazul înstrăinării imobilului, noul proprietar poate solicita preluarea locului de parcare, cu condiţia ca acesta să aibă domiciliul la adresa imobilului pentru care se solicită preluarea locului de parcare şi totodată are în proprietate/folosinţă un autovehicul.
 • Titularul abonamentului de parcare de reşedinţă este obligat să informeze Primăria Municipiului Curtea de Argeş cu privire la orice modificare survenită în perioada de valabilitate a abonamentului emis, respectiv, schimbarea numărului de înmatriculare, a numelui, etc.
 • Titularul abonamentului de parcare emis cu titlu gratuit poate solicita prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului de parcare la data expirării acestuia, anexând documente justificative în acest sens.

 

Art. 32

Utilizatorii locurilor de parcare de reşedinţă au următoarele obligaţii:

 1. să achite în termenul legal taxele pentru locurile de parcare utilizate;
 2. să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de reşedinţă, fără achitarea taxei aferente;
 3. să păstreze curăţenia în parcaje;
 4. să nu întreprindă nici o acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori, ca urmare a folosirii locului de parcare atribuit;
 5. să asigure eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia necesităţii efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinaţie. În ambele situaţii titularilor abonamentelor de parcare, la cererea acestora, li se poate restitui contravaloarea taxelor achitate pe perioada de neutilizare a locului de parcare.
 6. să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de parcare ocupat persoanelor împuternicite conform legii să efectueze controlul.

 

                 Art. 33

                 Contravenţiile la prevederile prezentului regulament, precum şi constatarea şi urmărirea acestora sunt în conformitate cu prevederile „Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice din Municipiul Curtea de Argeş” aprobat prin H.C.L. nr. 58/2006.

 

 

 

 

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By