Curtea de Conturi a ajuns și la Primăria Brăduleț: raportul de audit al inspectorilor

Sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfășurate la UATC BRĂDULEȚ
1.Denumirea acțiunii de audit efectuate: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale a comunei
2. Perioada efectuării acţiunii de audit: 05.06.2019 – 27.06.2019

5. Principalele constatări

Modul de stabilire, evidențiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege:

Explicaţii succinte privind abaterea

Nu au fost calculate, evidenţiate şi încasate la nivelul stabilit și aprobat prin HCL nr. 47/15.12.2017 veniturile cuvenite bugetului local provenind din chirii datorate de contribuabilii care au deținut sub această formă terenuri proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale auditate.

Suma estimată a abaterii – 3.000 lei

 

Explicaţii succinte privind abaterea

Nu a fost stabilită, evidenţiată şi încasată, în toate cazurile, taxa pe clădiri și terenuri datorată de contribuabilii cărora le-au fost concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă spații sau terenuri proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale auditate.

Suma estimată a abaterii – 11.000 lei

 

Calitatea gestiunii economico-financiare

Nu a fost constituită garanția în numerar prevăzută de reglementările aplicabile în vigoare în cazul persoanei cu atribuții de gestionar angajată în cadrul UATC Brăduleț.

Suma estimată a abaterii – 7.000 lei

 

Nu a fost elaborat, aprobat și actualizat, statutul propriu al UATC Brăduleț, având ca anexă inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale, contrar prevederilor Ordonanței Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.

Suma estimată a abaterii – 0 lei

 

6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

6.1. În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au luat măsuri operative de calcul a veniturilor suplimentare cuvenite bugetului local provenind din chirii, operațiune din care a rezultat că suma totală a acestora este de 2.873 lei pentru a căror nevirare în termen se datorează majorări de întârziere în sumă de 355 lei.

6.2. În timpul misiunii de audit, persoanele cu atribuții din cadrul entităţii au luat măsuri operative de calcul a veniturilor suplimentare cuvenite bugetului local provenind din taxa pe clădiri și terenuri datorată de contribuabilii cărora le-au fost concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă spații sau terenuri proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale auditate, operațiune din care a rezultat că suma totală a acestora este de 8.828 lei pentru a căror nevirare în termen se datorează majorări de întârziere în sumă de 1.706 lei.

6.3. În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la stabilirea și respectiv constituirea garanției în numerar prevăzută de reglementările aplicabile în vigoare în cazul persoanei cu atribuții de gestionar angajată în cadrul UATC Brăduleț, abaterea constatată fiind astfel remediată.

6.4. În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la elaborarea și aprobarea statutului propriu al UATC Brăduleț, având ca anexă inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale, contrar prevederilor Ordonanței Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, abaterea constatată fiind astfel remediată

 

7.Opinia de audit/Concluzii

Concluziile reținute de către echipa de audit la finalizarea misiunii efectuate au fost în sinteză următoarele:
a) probele de audit colectate sunt suficiente şi adecvate, iar denaturările individuale sau cumulate sunt semnificative, dar nu cu efecte generalizate asupra situaţiilor financiare ca întreg;
b) valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate, constatate atât la entitatea auditată, cât şi la entităţile din subordine (inclusiv abaterile constatate în urma verificării perioadelor anterioare), se situează sub pragul de semnificaţie de 2%.
În temeiul concluziilor menționate anterior, echipa de audit a formulat o OPINIE CU REZERVE, CU PARAGRAF DE EVIDENȚIERE A ANUMITOR ASPECTE, asupra situațiilor financiare auditate, după cum urmează:
În opinia noastră, cu excepţia efectelor aspectelor evidenţiate în paragraful de mai sus, situaţiile financiare luate în ansamblul lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România şi oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare a UATC Brăduleț la data de 31 decembrie 2018 şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată.

 

8.Măsurile dispuse de Camera de Conturi

8.1. Urmărirea încasării integrale a veniturilor suplimentare stabilite în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 3.228 lei din care 2.873 lei reprezintă chirii și 355 lei majorări de întârziere aferente, cu precizarea că obligațiile de plată accesorii urmează a fi actualizate până la data încasării debitului.
8.2. Urmărirea încasării integrale a veniturilor suplimentare stabilite în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 10.534 lei din care 8.828 lei reprezintă taxe pe terenuri și clădiri și 1.706 lei majorări de întârziere aferente, cu precizarea obligațiile că obligațiile de plată accesorii urmează a fi actualizate până la data încasării debitului.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa foto: cjarges.ro

 

S-ar putea sa iti mai placa

0 comentarii

Leave a Reply

By