Anunț angajare secretar – Școala Gimnazială „Carol I” – Curtea de Argeș

Spread the love

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Carol I” Curtea de Argeș,

str. Armand Călinescu, nr. 6, judeţul Argeș

În conformitate cu dispozițiile art.15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în limita fondurilor aprobate pentru cheltuielile salariale,

ANUNȚĂ

Scoaterea la concurs a postului vacant de SECRETAR  II S -1 post (normă întreagă, perioadă nedeterminată).

CONDIŢII DE STUDII: studii superioare  (diplomă de licență);

CALENDARUL CONCURSULUI

ETAPA DE CONCURSDATA/PERIOADA
 
Depunerea dosarelor21.08.2023 – 01.09.2023 interval orar 9:00- 15:00
Selecţia dosarelor04.09.2023 interval orar 8:00 – 10:00
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor04.09.2023 ora 10:30
Depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor04.09 .2023 interval orar 10:30-12:30
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor selecţiei dosarelor05.09. 2023 ora 12:30
Proba scrisă06.09.2023 ora 10:00
Afişarea rezultatelor în urma probei scrise06.09.2023 ora 14:00
Depunerea contestaţiilor în urma rezultatelor de la proba scrisă06.09.2023 interval orar  14:00-15:00
Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor de la proba scrisă07.09.2023 ora 15:00
Proba de interviu08.09.2023 începând cu ora 10:00
Afişarea rezultatelor la interviu08.09.2023 ora 14:00
Depunerea contestaţiilor în urma rezultatelor de la proba de interviu08.09.2023 interval orar 14:00-15:00

 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor de la proba de interviu11.09.2023 ora 15:00
Afişarea rezultatelor finale11.09.2023 ora 15:00

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor sunt:

 • Studii-superioare cu diplomă de licență
 • certificat inspector resurse umane;
 • Cunoştinţe operare PC
 • cunoştinţe operare PC- Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint); sisteme de operare; rețele de comunicații LAN, WAN, Internet şi Intranet;
 • Vechime în muncă minim 5 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului, la sediul  Școlii Gimnaziale ,,Carol I” Curtea de Argeș,  str.Armand Călinescu,  nr.6, județul Argeș:

 Fiecare probă va fi punctată cu 100 de puncte. Candidații care nu obţin minim 50 de puncte la una dintre probe nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a probelor.Se consideră admişi candidații care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.Toate probele se vor susține  la sediul  Școlii Gimnaziale ,,Carol I” Curtea de Argeș,

str. Armand Călinescu,  nr.6, județul Argeș, telefon 0248722571, fax 0248/722571, e-mail: scoalanr1carol1@yahoo.com.

Candidații se vor prezenta având asupra lor actul de identitate (C.I./B.I.).

 Tematica pentru concurs:

 1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar, Încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
 2. Contractul individual de muncă;
 3. Documente școlare, Acte de studii-tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;
 4. Salarizarea personalului din învățământ;
 5. Cunoștințe de legislație privind emiterea și evidența deciziilor, a adreselor oficiale și a adeverințelor;
 6. Arhivarea și circuitul documentelor;
 7. Acordarea burselor școlare/Bani de liceu și alte ajutoare sociale pentru elevi;
 8. Completare și operare Revisal;
 9. Cunoașterea gramaticii limbii române;

10.Cunoștințe de utilizare a calculatorului.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, modificat prin OAP 4430/2023;
 • M.E.C.T.S. nr. 3844 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, modificat și completat ;
 • Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale republicată;
 • Legea nr. 135/2007 – privind arhivarea documentelor în forma electronică. Republicată
 • Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea de soluționare a petițiilor modificată și completată;
 • Legea 233/2002 –pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea de soluționare a petițiilor;
 • Ordinul Administrației Publice nr. 600/2018- pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
 • Legea nr.53/2003- Codul Muncii republicată;
 • Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă , modificată și completată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, modificată și completată;
 • Ordinul nr.5870 din 22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stst cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr.905/2017 privind Registrul general de evidență al salariaților;
 • Windows 8 IES Special Edition – Michael Price, Editura I Easy Steps Limited;
 • Microsoft Office 2007, Ghid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu;
 • Rețele de comunicații între calculatoare;
 • Aplicații ale sistemului de operare Windows (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point);
 • Gramatica pentru toți- Avram Mioara, Editura Humanitas, București 2001;
 • Dicționar Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, București 2010;
 • Rețele de comunicații între calculatoare- Ion Bănică;
 • Windows8 IES Special Edition- Michael Price, Editura I-Easy Steps Limited;
 • Microsoft Office 2007, Ghid visual rapid pentru windows, Emilian Cercel, editura Niculescu;
 • Windows XP Profesional -Robert Cowart, Brian Knittel- Editura Teora;

SPECIFICAȚIILE POSTULUI

 

NIVEL DE STUDII: superioare

CUNOŞTINŢE NECESARE

 Cunoştinţe de legislaţie

 Cunoştinţe operare MS Office (Excel, Word, etc.)

 Cunoştinţe REVISAL

Programe IT de secretariat

 

OBLIGAŢII GENERALE

 obligaţia de a îndeplini sarcinile de serviciu;

 obligaţia de a respecta disciplina muncii;

 obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern și în contractul individual de muncă;

 obligaţia de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;

 obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

CERINŢE PENTRU EXERCITARE

 Inteligenţă de nivel superior;

 Atenţie concentrată şi distributivă;

 Iniţiativă ;

 Spirit organizatoric;

 Echilibru emoţional;

 Capacitate de a evalua şi a lua decizii;

 Capacitate de a lucra cu oamenii;

 Rezistenţă la stres;

 Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare.

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE

 Gândire analitică şi sintetică;

 Aptitudini de calcul;

 Aptitudini de comunicare;

 Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;

 Acordare şi transmitere de informaţii.

Răspunderea disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi /sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul și la sediul   Școlii Gimnaziale ,,Carol I” Curtea de Argeș,  str.Armand Călinescu,  nr.6, județul Argeș, telefon 0248722571, fax 0248/722571, e-mail: scoalanr1carol1@yahoo.com.

 D I R E C T O R,

Profesor Aurelia NEAGOE

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*