DAS Curtea de Argeș: Venit minim garantat

Spread the love

Cadrul  legislativ în vigoare

1.Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.H.G. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Beneficiari:

Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social.
Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia – Anexa 1;

Lista documentelor va fi adusa la cunostinta solicitantilor prin afisare la sediul Directiei de Asistenta Sociala Curtea de Arges sau prin afisare pe pagina de internet a acesteia.

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 525,5 LEI.

Incepand cu 01.03.2023, nivelurile pentru VMG sunt următoarele:

1.Persoana singura = 170 lei
2.Familia formata din 2 persoane =305 lei
3.Familia formata din 3 persoane = 427 lei
4.Familia formata din 4 persoane =529 lei
5.Familia formata din 5 persoane = 631lei

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie (art. 8 alin (1) din Legea nr. 416/2001):
– alocatia pentru sustinerea familiei, prevazuta de Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– alocatia de stat pentru copii, prevazuta de Legea nr. 61/1993, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– bugetul personal complementar prevazut de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– ajutoarele de stat acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare;
– bursele scolare, a sumelor acordate in baza art. 51 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificarile ulterioare, sub forma de tichet social pentru stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate,
– sprijinul financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”, cu modificarile si completarile ulterioare;
– sumele acordate in baza Programului national de protectie sociala „Bursa profesionala prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional;

– veniturile obţinute din activitătile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata.”

Acte necesare depunerii ajutorului social:

a) Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala; Anexa 1 la HG. 599/2017;

b) Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

c) Acte doveditoare privind componenta familiei;

Actele necesare privind componenta familiei pentru cetatenii romani:
– B.I.(buletin identitate)  sau  C.I. (carte de identitate) sau C.I.P (carte de identitate provizorie);

Actele necesare privind componenta familiei pentru cetatenii straini sau apatrizi
-C.I.-carnet de identitate
-L.S.T.-legitimaţie de sedere temporara
-D.I. – document de identitate
-Certificate de nastere ale copiilor;
-Certificat de casatorie;
-Certificat deces;
– Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de incredintare sau plasament familial al minorului, mandatul postal in care se specifica cuantumul alocatiei de intretinere;
– Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
– Actul din care rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant la cursuri de zi;
– Acte din care sa rezulte incadrarea in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
– Actul doveditor privind proprietatea, contract de inchiriere;
– In cazul divortului cu copii incredintati se va prezenta hotararea judecatoreasca privind pensia de intretinere;

d) Alte acte:
1. Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati vor prezenta dovada faptului ca sunt in evidenta Agentiei Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru incadrarea in munca si nu au refuzat nejustificat un loc de munca oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregatire profesionala;
2. Certificat de atestare fiscala eliberat de Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Municipiului Curtea de Arges;
3. Adeverinta  de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte veniturile realizate;
4. Adeverinta de la Registrul Agricol;
5. In cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinta sau locuiesc fara forme legale pe raza municipiului Curtea de Arges, se va prezenta adeverinta de la primarul localitatii de domiciliu din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care sa rezulte cu ce bunuri (cladiri, terenuri ) figureaza pe rol in localitatea respectiva, certificat de venituri din care sa rezulte daca obtine venituri din activitati pe cont propriu;
6. Certificat medical privind incapacitatea de munca ( acolo unde este cazul);
7. Talon somaj;
8. Adeverinta de elev in care se va specifica dacă repeta sau nu anul scolar si numărul de absente dacă este cazul;
9.Talon pensie + Decizie pensie;
10. Persoana inapta de munca trebuie sa prezinte decizie pentru pierderea capacitatii de munca (gradul I sau II invaliditate);
11. Talon pensie de urmas + decizie in cazul copiilor care au parinti decedati;
12. In cazul salariatilor adeverinta eliberata de angajator in care se va specifica salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii de ajutor social, cu precizarea dacă beneficiaza sau nu de bonuri de masa, precum si valoarea acestora;

Condiţii de acordare

Cererea si declaratia pe propria raspundere, precum si celelalte acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate, se inregistrează la Compartimentul Asistenta Sociala-Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Curtea de Arges;

Pentru solutionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta sociala la domiciliul sau, după caz la resedinta solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant in cazul celor fara  locuinta.
Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin Dispozitia scrisa a primarului, iar plata efectiva ca urmare a deciziei emisa de  Directorul executiv al Agenţiei Judetene pentru  Plati si Inspectie Sociala Arges.

In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectueaza anchete sociale la interval de cel mult 6 luni sau ori de cate ori este nevoie, inclusiv la solicitarea unor terte persoane.

Obligaţii ale beneficiarilor de ajutor social

Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are urmatoarele obligatii:
a) sa comunice primarului, in scris, orice modificare intervenita cu privire la domiciliul, veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
b) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru efectuarea anchetei sociale;
c) sa efectueze sau, dupa caz, sa asigure prin alte persoane apte de muncă din familie, efectuarea orelor de munca in folosul comunitatii.
Persoanele apte de munca pentru care se acorda  ajutorul social si care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, potrivit legii, au obligatia de a nu refuza un loc de munca oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala.

Prin persoana apta de munca se inţelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazută de lege;
c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.
Incapacitatea fizica si psihica este dovedita cu acte eliberate in conditiile legii.

Face exceptie de la îndeplinirea obligatiilor amintite persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
b) asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
c) participa la un program de pregatire profesionala;
d) este încadrata in munca.

In vederea verificarii indeplinirii de catre beneficiari a obligatiei mai sus, primarii transmit agentiilor teritoriale lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social – anexa nr.11 la normele metodologice.
Situatia nominala cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în munca, inclusiv care au plecat cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala.

 ATENŢIE!

Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in aceasta lista, nu beneficiaza de ajutor social:

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social se gaseste aici: Ziarul Actualitatea Argeseana

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*