Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș: anunț concurs

Spread the love

Direcția de Asistență Socială  Curtea de Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, cu durata normala a timpului de munca, a funcțiilor  publice de execuție, vacante de:

– consilier juridic/I/debutant  -Compartiment juridic si autoritate tutelara ;

 – inspector /I/ superior -Compartiment strategii , programe si relatia cu ONG-uri;

 – referent /III/ superior- Compartiment contabilitate , salarizare.

Concursul se organizează la sediul instituției din municipiul Curtea de Argeș, str.1 Decembrie 1918, nr.2B.

 

 1. A) Datele de desfășurare ale concursurilor:

– dosarele de concurs se depun  în termen de  20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituției, în perioada 01.08.2023-21.08.2023

– selecția dosarelor se va realiza de comisia de concurs,  în data de 23.08.2023, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a instituţiei publice, la secţiunea special creată în acest scop.

– proba scrisă 05.09.2023, ora 11:00, la sediul instituției din Curtea de Argeș, str.1 Decembrie 1918, nr.2B

– interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

 

 1. B) Condiții generale si specifice de participare la concurs

Conditii generale:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face

pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 3. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 4. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 5. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 6. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice:

1.Pentru functia publica de consilier juridic/I/debutant:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul drept;

2.Pentru functia publica de inspector /I/ superior:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din următoarele domenii: științe economice, științe juridice, psihologie, sociologie, asistență socială.

– vechime minima in specialitatea studiilor – 7 ani

3.Pentru functia de referent/III/ superior:

-studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat

– vechimea minima in specialitatea studiilor – 7 ani

 

 1. C) Dosarul de concurs:

(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.611/2008;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, după caz;
f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
(11)Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din HG nr.611/2008.

(12)Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia

certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(3)Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
(4)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

5)Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
(6)Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare

pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

                    Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul resurse umane al instituției, tel:0248/ 703923,  fax: 0248 / 708657, adresele de e-mail: spascurteadearges@yahoo.com , respectiv  contact@dascurteadearges.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*