Hotărârea CL Băiculești privind “Terenul de sport multifuncţional din satul Tutana ”

HOTĂRÂREA NR. 28
aprobare proiectare şi execuţie la lucrările pentru prevenirea eroziunii terenului la obiectivul
“Teren de sport multifuncţional din satul Tutana ”
Consiliul Local Băiculeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară ;
Avănd în vedere:
– hotărârea nr. 8/19 02 2020 a Consiliului Local Băiculeşti prin care s-a aprobat bugetul local pentru anul fiscal 2020 în care s-a cuprins suma de 150 mii lei pentru proiectare şi execuţie la lucrările pentru prevenirea eroziunii terenului la obiectivul “Teren de sport multifuncţional din satul Tutana ”;
– referatul de aprobare nr. 7832 / 01 09 2020 a primarului comunei;
– raportul de specialitate nr. 7834 / 01 09 2020 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiculeşti;
Văzănd prevederile:
– art. 129, alin. (2), lit. b) şi d) şi alin. (4), lit. a) şi d) şi alin. (7), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Lgii nr. 273/2996 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 43 alin (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.
În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă proiectarea şi execuţia la lucrările pentru prevenirea eroziunii terenului la obiectivul “Teren de sport multifuncţional din satul Tutana ”.
Art. 2. Fondurile necesare pentru proiectarea şi execuţia la lucrările pentru prevenirea eroziunii terenului la obiectivul “Teren de sport multifuncţional din satul Tutana ”, sunt din surse proprii, prevăzute în bugetul local pentru anul fiscal 2020.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Băiculeşti, judeţul Argeş.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Băiculeşti, în termenul prevăzut de lege, Primarul comunei Băiculeşti, judeţul Argeş, Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş şi organelor interesate şi aducere la cunostinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei Băiculeşti.
Data azi 16 septembrie 2020
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
CONSTANTIN NINU SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
ION SERGHIE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*