078087082085086X0302Y072100F000000000

Primăria Curtea de Argeș: postul de secretar general este scos la concurs

Concursul se organizează la sediul instituţiei din municipiul Curtea de Argeş, Bulevardul Basarabilor, nr. 99.

A. Datele de desfăşurare ale concursului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei publice, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, în perioada 12.11.2021-02.12.2021;
 • selecţia dosarelor se va realiza de Comisia de concurs în data de 08.12.2021 pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul Comisiei de concurs, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a instituţiei publice, la secţiunea special creată în acest scop;
 • 14.12.2021, ora 11.00: proba scrisă, la sediul instituţiei din municipiul Curtea de Argeş, Bulevardul Basarabilor, nr. 99;
 • interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu cu rezultatele de la proba scrisă.

B. Condiţii de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii prevăzute de art. 483, alin. 2, lit. a)-e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice;
 • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

C. Bibliografie/tematică

 1. Constituţia României, republicată.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 52/2003, republicată – privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 7. Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 10. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu completările şi modificările ulterioare.
 12. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 13. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu completările şi modificările ulterioare.
 14. O.U.G nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 15. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare.
 16. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 17. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.
 18. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
 19. Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcţiilor si demnităţilor publice pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
 20. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
 21. Legea nr. 16/1996 – legea arhivelor naţionale – republicare.

D. Dosarul de concurs:

(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

a) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa 3 din H.G. nr. 611/2008 mod.

Formularul de înscriere prevăzut în Anexa 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, în format letric.

b) Curriculum Vitae, Modelul European comun.

c) Copia actului de identitate.

d) Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări.

e) Copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master de specialitate, conform prevederilor art. 153, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

f) Copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei.

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în Anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, mod. Adeverinţele care au un alt format decât cel amintit trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în Anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

g) Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Copiile de pe acte, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

h) Cazierul administrativ.

(2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publice către instituţia organizatoare a concursului de promovare.

(3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 49 alin. (1.1), (1.2), (2), (3) şi (5) din H.G. nr. 611/2008 mod.

(4) Informaţiile suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse umane al instituţiei, persoană de contact: şef Birou Resurse umane Dorin Savu, e-mail: savudorin@yahoo.com, tel. 0248/721.033, fax: 0248/721.107.

Primar, Constantin Panţurescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*