1.703 locuri disponibile la școlile de agenți de poliție! Calendarul de concurs

Pentru înscrierea la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, persoanele interesate se adresează serviciului de resurse umane din cadrul din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie județean, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate.

Serviciile de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (D.G.P.M.B) și inspectoratelor județene de poliţie (I.P.J) realizează recrutarea și selecția candidaţilor pentru admiterea la următoarele unități de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne:

a) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” (atât pentru locurile proprii, cât şi pentru locurile altor beneficiari);

b) Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat).

           

Candidații se pot înscrie la o sigură unitate de învățământ postliceal.

Calendarul activităților de recrutare și selecție a candidaților:

 • depunerea cererii tip de înscriere: în perioada 15 – 28 februarie 2021;
 • constituirea dosarelor de recrutare: până la data de 10 martie 2021;
 • transmiterea tabelelor nominale ale candidaților la unitățile de învățământ: până la data de 12 martie 2021
 • transmiterea dosarelor de recrutare ale candidaților exceptați de la proba de verificare a cunoștințelor la unitatea de învățământ pentru care au optat: până la data de 12 martie 2021
 • susținerea probei de evaluare a performanței fizice: în perioada 18 – 24 martie 2021;
 • susținerea probei de verificare a cunoștințelor: 27 martie 2021;
 • examinarea medicală: în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021;
 • afișarea rezultatelor finale: până la data de 17 aprilie 2021.
 • Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere organizat în sesiunea februarie – martie 2021 trebuie:
 • să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;
 • să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
 • să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate și de unitatea de învățământ pentru care optează;
 • să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic”, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în M.A.I. completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;
 • să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în din actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare.

 

       Persoanele interesate în vederea participării la concursul de admitere trebuie să declare date complete în conţinutul autobiografiei, respectiv al celorlalte documente de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, astfel încât să îndeplinească criteriile de relevanţă, corectitudine şi actualitate.

 

 • Unitățile din cadrul Poliției Române efectuează recrutarea candidaţilor pentru locurile prevăzute în anexa nr. 1.

 

 • Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:
 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni

 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

 

 • Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile actelor normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., ale dispozițiilor D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I. și ale dispoziției inspectorului general al Poliției Române.

 

 • Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:
 1. a) cererea de înscriere (vezi adresa – mai.gov.ro – Carieră – Instituții de învățământ/ Formare profesională și Anexa 2 la prezenta) şi CV;
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului[1];
  • Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei 2020, care nu au putut intra în posesia diplomei de bacalaureat până la finalizarea dosarului de recrutare, sens în care pot să depună adeverinţa[2] eliberată de instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat, urmând ca, în momentul înmatriculării, candidații admiși să depună diploma de bacalaureat în original.
  • Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:
   • copia diplomei echivalente obținută în străinătate;
   • traducerea legalizată a diplomei echivalente;
   • atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
 1. c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 2. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 3. e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 4. f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
 5. g) o fotografie color 9×12 cm;
 6. h) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, în vederea concluzionării asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în vigoare
 7. i) fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I (examinarea medicală, concretizată în completarea fişei medicală-tip de încadrare în M.A.I., se realizează doar pentru candidații care au promovat proba de verificare a cunoștințelor și se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere);

[1] Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare copie după diploma de bacalaureat.

 

        [2] În adeverința eliberată de liceu se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 1. j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (vezi adresa – mai.gov.ro – Carieră – Instituții de învățământ/ Formare profesională și Anexa 3 la prezenta).

        Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului de admitere, introduce în dosarul de recrutare avizul psihologic.

 

 

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă (vezi Anexa 4 la prezenta) și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

    

 • La concursul de admitere pot participa numai candidații care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile legale și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților, stabilite de actele normative în vigoare și ale căror dosare de recrutare au fost completate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Etape de selecţie:
 • etapa I de selecţie, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii și la unitățile teritoriale specializate din rețeaua sanitară a M.A.I, respectiv a evaluării psihologice și aconcluzionării asupra aptitudinii medicale a candidaţilor pe baza baremelor medicale în vigoare;
 • etapa a II-a de selecţie – eliminatorie, realizată în centrele zonale de selecție, respectiv a evaluării performanței fizice;
 • etapa a III-a de selecție: proba de verificare a cunoştinţelor, realizată la unitățile de recrutare;
 • etapa a IV-a de selecţie – eliminatorie, realizată la unitățile teritoriale specializate din rețeaua sanitară a M.A.I, respectiv examinarea medicală.

 

Toate informațiile le găsiți aici: ziarulactualitatea.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*