Băiculești: ședință privind indexarea impozitelor şi taxelor locale

HOTĂRÂREA NR. 13
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 Consiliul Local al comunei Băiculeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
– că rata inflaţiei în anul 2021 a fost de 5,1%;
– referatul de aprobare nr. 2892 / 25 03 2022 al primarului comunei privind indezarea impozitelor locale pentru anul 2023;
– raportul nr. 2916 / 28 03 2022 al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului;
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiculeşti;
Văzând prevederile:
– art. 455 la 491 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– ale H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal;
– ale art. 129, alin. 4, lit. c) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul dispoziţiilorart. 139, alin. (1) şi 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta HOTĂRĂRE:
Art. 1. Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu 5,1% conform ratei inflaţiei anului 2021, după cum urmează:
I. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI:
1) în cazul persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează astfel:
a) pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă prin aplicarea cotei de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii determinată conform art. 457 Cod fiscal este prevăzut în anexa nr. 1;
b) pentru clădirile nerezidenţiale:
– prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii determinate conform art. 458, alin. (1), lit. a), b) şi c);

– pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
– când valoarea impozabilă nu poate fi calculată conform art. 458, alin. (1) Cod fiscal, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457;
– pentru clădirile cu destinaţie mixtă impozitul se calculează conform art. 459 Cod fiscal.
2) în cazul persoanelor juridice impozitul/taxei pe clădiri se calculează conform art. 460 Cod fiscal prin aplicarea următoarelor cote:
– 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii, pentru clădirile rezidenţiale;
– 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii pentru clădirile nerezidenţiale
– pentru clădirile nerezidenţiale utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
– pentru clădirile cu destinaţie mixtă impozitul/taxa se calculează conform art. 460, alin. (2) şi (3) Cod fiscal;
– valoarea impozabilă a clădirilor este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior stabilită conform art. 460, alin. (5) lit. a) la lit. f) Cod fiscal;
– când valoarea impozabilă a clădirii nu este reactualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădire este 5%
II. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN
Impozitul/taxa pe teren se calculează conform art. 465 Cod fiscal şi este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3.
III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Impozitul pe mijloacele de transport se indexeaxă cu 2,6%, se calculează conform art. 470 Cod fiscal, iar pentru vehicolele următoare la calculul impozitul se va ţine cont de valorile următoarele:
– vehicole înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 5 lei/200 cmc;
– vehicole înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 7 lei/200 cmc;
– vehicole fără capacitate cilindrică evidenţuată 167 lei;
– nave de sport şi agrement 1.247 lei.
III. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este de :
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism taxa(lei):
a) până la 150 m.p. inclusiv 4;
b) între 151 şi 250 m.p. inclusiv 5;
c) între 251 şi 500 m.p. inclusiv 6;
d) între 501 şi 750 m.p. inclusiv 8;
e) între 751 şi 1.000 m.p.inclusiv 9;
f) peste 1.000 m.p. taxa este de 9 lei + 0,005 lei/m.p. pentru fiecare m.p. ce depăşeşte 1.000 m.p.
2. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este de egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism.
3. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 18 lei;
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă este de 0,5 % din valoarea autorizată a lucrarilor de construcţii, dar valoarea nu poate fi mai mică decât valoarea impozabila a clădirii stabilită conform art. 457 Cond fiscal.
5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru alte construcţii, decât cele menţionate la punctul 3, este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrarilor de construcţii, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
6. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire.
7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferent părţii desfiinţate.
8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este de 18 lei pentru fiecare m.p. afectat.
9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
11. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioscuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afisaj, firme şi reclame situate în căile şi în spaţiile publice, este de 9 lei pentru fiecare m.p. de suprafaţă ocupată de construcţie.
12. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 16 lei pentru fiecare racord.
13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradală şi adresă este de 11 lei.
14. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 24 lei.
15. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respective pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 82 lei.
16. Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de de alimentaţie publică, pentru activităţile care se încadrează în în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive este în sumă de:
a) 819 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m.p., inclusiv.;
b) 5.851 lei , pentru o suprafaţă mai mare de 500 m.p.
IV. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE:
1. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate este de 3% din valoarea serviciilor de reclamă si publicitate.
2. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de m.p. sau a fracţiunii de m.p. a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, este de 37 lei / m.p. sau fracţiune de m.
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, este de 27 lei / m.p sau fracţiune de m.p.
V. IMPOZITUL PE SPECTACOLE:
Impozitul pe spectacol se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor după cum urmează:
a) 1% în cazul unui spectacol de teatru;
b) 2% pentru oricare altă manifestare artistică.
VII. TAXE SPECIALE:
a). Taxa P.S.I. :
– persoane fizice 2 lei / gospodărie;
– persoane juridice care desfăsoară
activităti economice 12 lei;
– persoane juridice care desfăsoară producţie 59 lei.
b) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arhiologie 16 lei/zi;
c) Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit 16 lei/zi;
d) Taxa anuală pentru vehicole lente 40 lei/an;
e) Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 703 lei.
f) Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale este de 38 lei;
g) Taxă închiriere sală cămin cultural 58 lei/zi.

Art.2. La nivelul comunei Băiculeşti se stabilesc următoarele ranguri:
– rangul IV, satul Baiculesti, satul de reşedinţă;
– rangul V satele: Argeşani, Alunişu, Anghineşti, Măniceşti, Ştejari, Tutana, Valea Brazilor, Valea lui Enache şi Zigoneni.
Art.3. La nivelul comunei Băiculeşti se stabilesc patru zone în intravilan şi extravilan după cum urmează :
– zona A satele: Băiculeşti şi Argeşani;
– zona B satele: Măniceşti şi Zigoneni;
– zona C satele: Anghineşti, Tutana, Valea Brazilor şi Valea lui Enache;
– zona D satele: Alunişu şi Stejari.
Art. 4. Pentru determinarea impozitului pe teren, a impozitului pe clădiri , a taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe terenul extravilan se foloseşte încadrarea facută la art. 2 si art. 3 şi anexele 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, a impozitului pe clădiri şi a taxei auto, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului fiscal 2023, se acorda o bonificaţie de 10%.
Art .6. Nivelul celorlalte impozite şi taxe şi facilităţile sunt cele stabilite de Codul fiscal.
Art. 7. Prezenta hotărâre se completază cu revederile Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare, se aplică cu data de 1 ianuarie 2023 şi de la această dată Hotărârea nr. 20 / 14 04 2021 a Consiliului Local Băiculeşti îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş, organelor interesate şi va fi afişată la sediul Primăriei Băiculeşti, pentru aducerea la cunostinţă publică.
Dată azi 27 aprilie 2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*