Datele de la ultima rectificare bugetară a comunei Băiculești

Consiliul Local al comunei Băiculeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
– adresa nr. 138523 / 20 08 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş prin care ni se comunică că prin Decizia nr. 7 / 20 08 2020 a Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş s-a aprobat repartizarea influenţelor sumelor defalcatedin taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, etc, aprobate pentru judeţul Argeş, prin anexa nr.4 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare nr. 135/2020 înfluenţele pentru instiţuţia noastră sunt de 274,50 mii lei;
– adresa nr. 141725 / 26 08 2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş prin care ni se comunică repartizarea pe trimestre, pe anul 2020, a influenţelor sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele, stabilită în baza adresei nr. 474749/2020 a Ministerului Finanţelor Prublice, de
aprobare pe ansamblul judeţului Argeş, pentru instiţuţia noastră, repartizarea pe trimestre a influenţelor aprobate prin Decizia nr. 7/2020 a Sefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş este de 274,50 mii lei, în trimestrul III/2020;
– notificarea nr. 3125/31 08 2020 a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale prin care ni se comunică că s-a efectuat plata în sumă de de 147.594,53 lei pentru investiţia Construire teren sport în satul Tutana, comuna Băiculeşti;
– notificarea nr. 3126/31 08 2020 a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale prin care ni se comunică că s-a efectuat plata în sumă de 28.042,96 lei pentru investiţia Construire teren sport în satul Tutana, comuna Băiculeşti;
– notificarea nr. 3127/31 08 2020 a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale prin care ni se comunică că odată cu efectuarea plăţii sumei de 147.594,53 lei pentru investiţia Construire teren sport în satul Tutana, comuna Băiculeşti, au fost finalizate obligaţiile de plată ale Agenţiei;
– notificarea nr. 3128/31 08 2020 a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale prin care ni se comunică că odată cu efectuarea plăţii sumei de 28.042,96 lei pentru investiţia Construire teren sport în satul Tutana, comuna Băiculeşti, au fost finalizate obligaţiile de plată ale Agenţiei;
– referatul de aprobare nr. 7831 / 01 09 2020 a primarului comunei prin care solicită rectificarea bugetului local;
– raportul nr. 7833 / 01 09 2020 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Văzând prevederile:
– Legii nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
– Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– ale art. 129, alin.(4), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care prevăd printre atribuţiile consiliului local şi pe cea referitoare la aprobarea bugetului local;
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Băiculeşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

ART.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de venituri si cheltuieli al Comunei Băiculeşti, Judeţul Argeş, cu suma totală de 450,15 mii lei în trimestrul III 2020, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2. Se aprobă rectificarea Secţiunii de funcţionare a Bugetului Local de venituri şi cheltuieli al Comunei Băiculești, Judeţul Argeş, cu suma totală de 274,50 mii lei în trimestrul III 2020, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se aprobă rectificarea Secţiunii de dezvoltare aBugetului Local de venituri şi cheltuieli al Comunei Băiculeşti, Judeţul Argeş, cu suma totală de 175,65 mii lei în trimestrul III 2020, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se aprobă actualizarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 – 2023, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Primarul comunei si compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor din prezenta hotarare.
ART.6. Prezenta hotarare va fi trasmisă Primarului comunei Baiculesti, compartimentului Contabilitate, Administratiei judetene a finantelor publice a judetului Arges, Institutiei Prefectului Judetului Arges si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la gazetele de strada de secretarul comunei.

Hotărârea a fost dată în data de 16 septembrie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSTANTIN NINU

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
ION SERGHIE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*