Spitalul Municipal Curtea de Argeș angajează medici – anunțul de concurs

ANUNȚ CONCURS
Spitalul Municipal Curtea de Argeș

În conformitate cu prevederile OMS nr. 869/2015 cu modificările și completările ulterioare, scoate la concurs următoarele posturi vacante:
– două posturi cu normă întreagă de medic, specialitatea medicină internă la Secția Medicină Internă (republicare)
– un post cu normă întreagă de medic specialitatea anestezie și terapie intensivă la compartimentul ATI (republicare)
– un post cu normă întreagă de medic specialitatea medicină de urgență sau MG/MF cu competență/atestat în medicină de urgență la Compartimentul Primire Urgente (republicare)
– un post cu normă întreagă de medic specialitatea obstetrică ginecologie (republicare)
– un post cu normă întreagă de medic specialitatea epidemiologie la Compartimentul de prevenire, limitare, infecții asociate asistenței medicale (republicare)
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie de pe diploma de licență și certificatul de medic specialist sau primar;
c) copia certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitate;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) chitanța de plată a taxei de concurs;
Copiile vor fi însoțite de documente în original pentru certificare.
Documentele prevăzute la lit. d), f), g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termenul de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic primar sau specialist, după caz, în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la casieria spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea în ”Viața Medicală”, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0248 721 976/ 0248 721 094

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*